PSYKOTERAPEUTTI AUTTAA PARANTAMAAN ELÄMÄNHALLINTAA

Asiakkaaksi psykoterapiaan hakeudutaan yleensä silloin, kun omassa elämäntilanteessa on solmukohtia tai perhe- tai parisuhteisiin liittyy pulmia. Asiakkaana voi olla yksi perheenjäsen, pariskunta tai useampi perheenjäsen yhdestä tai useammasta sukupolvesta.

Psykoterapia poikkeaa tavallisesta keskustelusta siten, että se on tavoitteellista ja ammatillista toimintaa, jonka perustana on teoreettinen tieto ja tieteellisesti tutkitut menetelmät. Psykoterapian vaikuttavuus on todistettu lukuisissa tutkimuksissa. Koulutetun psykoterapeutin kanssa asiakas voi löytää uusia ratkaisuvaihtoehtoja, lisätä itsetuntemustaan ja parantaa luottamusta elämään ja itseensä. Psykoterapian tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä.

PSYKOTERAPIA UNITCASESSA

Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto, jota voidaan tehdä monesta eri viitekehyksestä lähtöisin. On olemassa psykodynaamista, kognitiivista, ratkaisukeskeistä ja perheterapeuttista psykoterapiaa.

UnitCase tarjoaa systeemisestä viitekehyksestä lähtevää integroivaa psykoterapiaa. Teoreettiset lähtökohdat siinä ovat mm. psykodynaamisesta, kognitiivisesta ja systeemiteorioista. Kosketuspintaa on myös ratkaisukeskeisyyteen, reflektiivisyyteen, dialogisuuteen ja narratiivisuuteen.

TERAPIAPROSESSI

Terapiajaksot suunnitellaan yksilöllisesti. Tästä syystä terapian kesto, käyntien tiheys ja käytetyt työmenetelmät vaihtelevat. Useimmiten prosessin kesto on puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Istunnot tapahtuvat tavanomaisesti 1-2 kertaa viikossa. Asiakkaan tilanteen mukaisesti istuntojen tiheys voi kuitenkin olla harvempi ja esimerkiksi kriisitilanteissa istuntoja voi olla jopa päivittäin. Terapiaistuntojen pituudet vaihtelevat 45 minuutista 90 minuuttiin. Työmenetelminä voidaan keskustelun lisäksi käyttää luovia ja toiminnallisia menetelmiä.

Terapiaprosessin lopettamisesta asiakas ja psykoterapeutti sopivat yhdessä, kun asiakkaan tilanne selkiytyy tai kun terapialle asetetut tavoitteet on saavutettu.

KELAN TUKEMA PSYKOTERAPIA

UnitCasen kautta on mahdollista saada Kelan tukemaa yksilö-, pari- ja perhepsykoterapiaa:

Nuorille 16–25 -vuotiaille

  • yksilöpsykoterapiana ja tarvittaessa vanhemmille heidän tarvitsemaansa ohjausta
  • paripsykoterapiana
  • perheterapiana ja tarvittaessa vanhemmille erikseen ohjausta

Aikuisille 26–67 -vuotiaille

  • yksilöpsykoterapiana
  • paripsykoterapiana
  • perheterapiana

Kelan tukemasta psykoterapiasta löytyy lisätietoja Kelan omalta sivustolta.

KUN TARVITSET APUA ARKEEN TAI IHMISSUHTEISIIN – OTA YHTEYTTÄ!